Østre Toten kommune Helse, omsorg og velferd

Psykologspesialist/Psykolog 100% fast

 

Arbeidssted: 

Østre Toten kommunes visjon er livskvalitet ved Mjøsa. Kommunen har høye ambisjoner på områder som folkehelse, barn og unge, integrering og boligpolitikk, og ønsker å utvikle lokalsamfunnet rundt verdier som samvirke og fellesskap. Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse.

Stillingen er delt med 50/50 i Psykisk helse og rustjeneste og i Rask psykisk helsehjelp. I Østre Toten Kommune har vi 2 psykologer.

Psykisk helse- og rustjeneste er i en viktig utviklingsprosess fra å yte stor grad av individuelle tjenester, til å jobbe mer behandlingsrettet og gruppebasert. Vi har utviklet ulike gruppetilbud. I tillegg har vi en ambulant tjeneste, som skal bistå slik at den enkelte bruker selv skal kunne mestre hverdagslivet i størst mulig grad.  Tjenesten holder på å etablere brukerstyrt senter som skal gi muligheter for brukerstyrte aktiviteter, sysselsetting og nettverksbygging. Psykologen vil bidra med undervisning, veiledning, kriseteamarbeid og mulighet til å påvike utviklingen av stillingen. 

Rask psykisk Helsehjelp er organisert under enhet for Helse og Mestring sammen med Friskliv, fastlegene og Fysio-Ergoterapitjenesten. Enheten har en recoveryorientert og hverdagsmestrende praksis. Rask Psykisk Helsehjelp benytter evalueringsverktøyet FIT. Rask psykisk helsehjelp er et kommunalt behandlingstilbud for voksne og ungdom over 16 år, primært med milde til moderate angst- og depresjonsplager, stress- og livsbelastninger, samt søvnvansker. Tilbudet baserer seg på kognitiv atferdsterapi, og tilbyr veiledning i bruk av selvhjelpsmateriell, kurs-/grupper, og individuell samtaleterapi av relativt kort varighet. I Østre Toten ble tilbudet etablert februar 2020.  Psykologen har et overordnet faglig ansvarlig og er veileder i RPH teamet. Stillingen er tiltenkt klinisk arbeid med målgruppen.  Alle har gjennomført samme videreutdanningsprogram i kognitiv terapi.

 Arbeidsoppgaver:

 • Individuell korttidsterapi
 • Kartlegging og vurdering i individuelle pasientsaker
 • Veiledning i bruk av selvhjelpsmateriale, deriblant digitale verktøy
 • Bistå med inntaksarbeid og ha et overordnet faglig ansvarlig for det kliniske arbeidet
 • Være oppdatert på fagfeltet og bidra med videreutvikling av det faglige innholdet i teamet/tjenesten, opplæring og veiledning internt og med samarbeidspartnere.
 • Være med å holde kurs- og gruppetilbud. 
 • Bidra til å skape gode samarbeidsrelasjoner, både internt og eksternt.

 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Erfaring med endringsarbeid med mennesker med psykiske helseutfordringer
 • Kompetanse og interesse for metoden kognitiv adferdsterapi. (RPH)
 • Må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig og ha god fremstillingsevne
 • Førerkort kl.B

 

Egenskaper:

 • Ønske om å være tro mot Rask Psykisk Helsehjelp sin metodikk.(RPH)
 • God evne til faglig refleksjon
 • Evne til å arbeide strukturert, planmessig og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner og trives med teamarbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Du er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø

 

Vi tilbyr:

 • Arbeid i en kommune som er i stadig utvikling knyttet opp mot endrede behov i samfunnet.
 • Et spennende og tverrfaglig arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver
 • Arbeid i team hvor det blir anledning til å drøfte saker, ha faglige diskusjoner, undervisning o.l.
 • Mulighet for deltakelse i videreutdanning i kognitiv terapi, innføringsprogram for Rask Psykisk Helsehjelp.
 • Dagarbeidstid.

 

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

01.10.2021

Tiltredelse:

01.01.2022

Kontaktpersoner:

Hege Kathinka Trætteberg

tlf: +47 90540070

Sonja Henny Tråholt

tlf: +47 90621756

Adresse: